Algemene voorwaarden

Onze algemene- en verhuurvoorwaarden

EQS Pro-Rent houdt van duidelijke en concrete afspraken. Onze voorwaarden kan u hieronder nalezen.

ALGEMENE VERKOOPS-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Goederen aan handelaar

1. Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de bestelbon en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld.

2. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan onafhankelijk van de wil van de aannemer, behoudt deze zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. De klant heeft het recht om binnen de acht dagen nadat hij van deze prijswijziging is op de hoogte gebracht, de overeenkomst op te zeggen.

Prijsofferten zijn tot 30 (dertig) dagen na datum geldig en kunnen te allen tijde eenzijdig gewijzigd worden tot op het moment van aanvaarding door de koper. Prijzen worden steeds exclusief btw vermeld. Volgend op de aanvaarding door de koper zal de verkoper de overeenkomst schriftelijk confirmeren. De overeenkomst kan enkel gewijzigd worden mits schriftelijke overeenkomst tussen de verkoper en de koper. Niettegenstaande voornoemd principe zal de aannemer te allen tijde de prijzen eenzijdig kunnen aanpassen in functie van substantiële wijziging van de grondstofprijzen of andere kosten met betrekking tot de uitvoering van de werken.

3. De leverings- en of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij aldus uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen. Vertraging in de levering kan nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
De verkoper doet alle redelijke inspanningen om de goederen te leveren binnen de termijn vermeld in de overeenkomst. De koper erkent dat de vooropgestelde termijn een indicatief karakter heeft. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst kan een vertraging in de werken geen aanleiding geven tot beëindiging van de overeenkomst of aanleiding geven tot enige schadevergoeding. Indien de aannemer een vertraging in de levering van de goederen verwacht zal de koper hier onverwijld van in kennis gesteld worden. De verkoper zal vervolgens in samenspraak met de koper tot een overeenkomst komen met betrekking tot de gepaste maatregelen. De voorziene uitvoerings- of leveringstermijn wordt opgeschort of verlengd ingevolge vorst, slecht weer en bevoorradingsproblemen.
Elke gebeurtenis die zich buiten de wil van een der partijen voordoet, die onvoorzienbaar is en niet veroorzaakt door nalatigheid of opzettelijke fout of inbreuk op de wetgeving, heeft tot gevolg dat de contractuele verplichtingen van de betrokken partij uitdooft.

4. Klachten inzake de conformiteit of de zichtbare gebreken betreffende de uitgevoerde werken en de geleverde materialen moeten schriftelijk gebeuren, binnen de acht dagen na de beëindiging der werkzaamheden resp. de levering der materialen en in ieder geval voor ingebruikname.

5. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum. De koper wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden. Facturen dewelke niet binnen de 8 dagen na ontvangst schriftelijk en gemotiveerd geprotesteerd worden, zullen als aanvaard worden beschouwd, zowel voor wat betreft de vermeldingen der facturen, als voor de specificaties der geleverde goederen.

6. Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders werd bedongen.

7. Bij gebreke aan betaling binnen de gestelde termijn, zal zonder ingebrekestelling van rechtswege, op het factuurbedrag een verwijlintrest verschuldigd zijn van 1% per maand, te rekenen vanaf de dag der afgifte van de factuur of vanaf de voorziene vervaldag. Bovendien zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling, ten titel van forfaitaire schadeloosstelling verhoogd worden met 10 % van het factuurbedrag, met een minimum van 75 €. In geval van betwisting, zijn uitsluitend de rechtbanken van Turnhout bevoegd.

Bij substantiële overschrijding van de betalingstermijn behoudt de verkoper zich het recht voor de overeenkomst eenzijdig te beëindigen onverminderd het recht op verdere schadevergoeding.

8. In geval van annulering van de overeenkomst is de koper eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10 % van de waarde van de bestelling, met een minimum van €75 en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid voor de verkoper om een hogere schadevergoeding te eisen. Wordt de overeenkomst geannuleerd door de verkoper, zal deze een gelijke vergoeding verschuldigd zijn aan de koper.

9. Zolang de geleverde materialen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de aannemer.

De overdracht van eigendom van de goederen die door de door de verkoper worden geleverd, geschiedt slechts bij algehele en volledige betaling van deze goederen.
Het is de koper verboden de geleverde en/of nog te leveren goederen in pand te geven, aan derden te verkopen of te vervreemden op welke wijze dan ook, zolang hij niet aan al zijn verplichtingen ten aanzien van de verkoper heeft voldaan; op eerste aanmaning dienen de goederen terugbezorgd te worden. De verkoper behoudt zich het recht voor het voorrecht van onbetaalde verkoper op de door de koper verkochte goederen te doen gelden ten aanzien van derden, door vervulling van de daartoe door de wetgever gestelde formaliteiten. De risicooverdracht vindt plaats op het ogenblik van levering van de materialen.

10. In geval van betwisting zijn uitsluitend de afdelingen van de rechtbanken van Turnhout bevoegd.

11. De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding worden beëindigd ingeval van onmogelijkheid tot uitvoering ervan tengevolge van overmacht, staking, lock-out, staking van de andere partij, e.d..

12. De verkoper behoudt zich tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de koper. In geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant, behoudt de verkoper zich het recht voor de goederen terug te nemen.

13. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.

14. Bij nietbetaling behoudt de verkoper zich het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten.

15. Bij nietbetaling behoudt de verkoper zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

16. De verkoper kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor kennelijk zware fouten, intentionele fouten en grove nalatigheden. De verkoper kan geenszins gehouden worden tot vergoeding van indirecte schade, economische schade of winstderving die het gevolg zijn van een door hem gemaakte inbreuk tegen een verplichting op basis van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. De aansprakelijkheid van de aannemer zal te allen tijde beperkt blijven tot de som van de geleverde goederen zoals vermeld in de overeenkomst.

17. De nietigheid, onuitvoerbaarheid of onafdwingbaarheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden laat de geldigheid, de uitvoerbaarheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen onverlet. De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien, zullen noch gedeeltelijk noch in hun geheel op derden kunnen worden overgedragen, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de verkoper. De niet-uitoefening door de verkoper of door de koper van haar rechten, op eender welk ogenblik, impliceert geenszins de verzaking aan die rechten.

Download onze algemene voorwaarden handelaar

ALGEMENE VERKOOPS-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Goederen aan particulier

1. Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de bestelbon en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld.

2. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan onafhankelijk van de wil van de aannemer, behoudt deze zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. De klant heeft het recht om binnen de acht dagen nadat hij van deze prijswijziging is op de hoogte gebracht, de overeenkomst op te zeggen.

Prijsofferten zijn tot 30 (dertig) dagen na datum geldig en kunnen te allen tijde eenzijdig gewijzigd worden tot op het moment van aanvaarding door de klant. Prijzen worden steeds exclusief btw vermeld. Volgend op de aanvaarding door de klant zal de verkoper de overeenkomst schriftelijk confirmeren. De overeenkomst kan enkel gewijzigd worden mits schriftelijke overeenkomst tussen de verkoper en de klant. Niettegenstaande voornoemd principe zal de aannemer te allen tijde de prijzen eenzijdig kunnen aanpassen in functie van substantiële wijziging van de grondstofprijzen of andere kosten met betrekking tot de uitvoering van de werken.

3. De leverings- en of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij aldus uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen. Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
De verkoper doet alle redelijke inspanningen om de goederen te leveren binnen de termijn vermeld in de overeenkomst. De klant erkent dat de vooropgestelde termijn een indicatief karakter heeft. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst kan een vertraging in de levering geen aanleiding geven tot beëindiging van de overeenkomst of aanleiding geven tot enige schadevergoeding. Indien de verkoper een vertraging in de levering van de goederen verwacht wordt de klant hier onverwijld van in kennis gesteld. De verkoper zal vervolgens in samenspraak met de klant tot een overeenkomst komen met betrekking tot de gepaste maatregelen. De voorziene uitvoerings- of leveringstermijn wordt opgeschort of verlengd ingevolge vorst, slecht weer en bevoorradingsproblemen.
Elke gebeurtenis die zich buiten de wil van een der partijen voordoet, die onvoorzienbaar is en niet veroorzaakt door nalatigheid of opzettelijke fout of inbreuk op de wetgeving, heeft tot gevolg dat de contractuele verplichtingen van de betrokken partij uitdooft.

4. Klachten inzake de conformiteit of de zichtbare gebreken betreffende de geleverde goederen en materialen moeten gebeuren per aangetekende zending, binnen de acht dagen na de beëindiging der werkzaamheden resp. de levering der materialen en in ieder geval voor ingebruikname.

5. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 30 dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden. Facturen dewelke niet binnen de 30 dagen na ontvangst schriftelijk en gemotiveerd geprotesteerd worden, zullen als aanvaard worden beschouwd, zowel voor wat betreft de vermeldingen der facturen, als voor de specificaties der geleverde werken.

6. Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders werd bedongen.

7. Bij gebreke aan betaling binnen de gestelde termijn, zal zonder ingebrekestelling van rechtswege, op het factuurbedrag een verwijlintrest verschuldigd zijn van 1% per maand, te rekenen vanaf de dag der afgifte van de factuur of vanaf de voorziene vervaldag. Bovendien zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling, ten titel van forfaitaire schadeloosstelling verhoogd worden met 10 % van het factuurbedrag, met een minimum van 75 €. In geval van betwisting, zijn uitsluitend de rechtbanken van Turnhout bevoegd.

Bij substantiële overschrijding van de betalingstermijn behoudt de verkoper zich het recht voor de overeenkomst eenzijdig te beëindigen onverminderd het recht op verdere schadevergoeding.

8. In geval van annulering van de overeenkomst is de klant eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10 % van de waarde van de bestelling, met een minimum van €75 en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid voor de verkoper om een hogere schadevergoeding te eisen. Wordt de overeenkomst geannuleerd door de verkoper, zal deze een gelijke vergoeding verschuldigd zijn aan de klant.

9. Zolang de geleverde materialen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper.

De overdracht van eigendom van de goederen door de verkoper geleverd in het kader van de werken, geschiedt slechts bij algehele en volledige betaling van deze goederen.

Het is de klant verboden de geleverde en/of nog te leveren goederen in pand te geven, aan derden te verkopen of te vervreemden op welke wijze dan ook, zolang hij niet aan al zijn verplichtingen ten aanzien van de verkoper heeft voldaan; op eerste aanmaning dienen de goederen terugbezorgd te worden. 
 De verkoper behoudt zich het recht voor het voorrecht van onbetaalde verkoper op de door de aannemer verkochte goederen te doen gelden ten aanzien van derden, door vervulling van de daartoe door de wetgever gestelde formaliteiten. De risico-overdracht vindt plaats op het ogenblik van levering van de materialen.

10. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Turnhout bevoegd.

11. De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding worden beëindigd ingeval van onmogelijkheid tot uitvoering ervan tengevolge van overmacht, staking, lock-out, staking van de andere partij, e.d..

12. De verkoper behoudt zich tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant. In geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant, behoudt de verkoper zich het recht voor de goederen terug te nemen.

13. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de klant afzonderlijk aangerekend.

14. De koper verbindt zich ertoe de verkoper schriftelijk en onverwijld in kennis te stellen van zichtbare gebreken die zich zouden voordoen aan de geleverde goederen.

15. Bij nietbetaling behoudt de verkoper zich het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten.

16. Bij nietbetaling behoudt de verkoper zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

17. De verkoper kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor kennelijk zware fouten, intentionele fouten en grove nalatigheden. De verkoper kan geenszins gehouden worden tot vergoeding van indirecte schade, economische schade of winstderving die het gevolg zijn van een door hem gemaakte inbreuk tegen een verplichting op basis van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. De aansprakelijkheid van de verkoper zal te allen tijde beperkt blijven tot de som van de werken zoals vermeld in de overeenkomst.

18. De nietigheid, onuitvoerbaarheid of onafdwingbaarheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden laat de geldigheid, de uitvoerbaarheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen onverlet. De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien, zullen noch gedeeltelijk noch in hun geheel op derden kunnen worden overgedragen, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de aannemer. De niet-uitoefening door de aannemer of door de klant van haar rechten, op eender welk ogenblik, impliceert geenszins de verzaking aan die rechten.

Download onze algemene voorwaarden particulier

HUUROVEREENKOMST GELUIDS-EN LICHTINSTALLATIE

WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT :

Artikel 1 De verhuurder geeft in huur aan de huurder, die aanvaardt, de installaties, nader beschreven en opgesomd in artikel 10 van deze overeenkomst;

Artikel 2 De huurder erkent de voorwerpen die in voormelde inventaris opgesomd zijn in ontvangst te hebben genomen, ze goed te kennen en ze te aanvaarden in de staat waarin zij zich op heden bevinden;

Artikel 3 De verhuurder verklaart uitdrukkelijk dat alle opgesomde voorwerpen zijn volle en onbelaste eigendom zijn en dat geen ervan het voorwerp uitmaken van enige gerechtelijke beslaglegging of eigendomsvoorbehoud;

Artikel 4 De huurder verklaart vertrouwd te zijn met het gebruik der in huur gegeven goederen en verbindt er zich toe er een oordeelkundig gebruik van te maken en ze in goede staat van werking en onderhoud te bewaren;

Artikel 5 De huurder neemt alle werkings en onderhoudskosten te zijnen laste voor de hele duur van de huurovereenkomst en zal ze bij het einde ervan in perfecte staat, enkel rekening houdend met de normale gebruiksslijtage, aan de verhuurder teruggeven;

Artikel 6 De huurder zal aan de verhuurder het bedrag betalen dat vermeld staat op de huurovereenkomst. Dat bedrag moet op het rekeningnummer BE83 7310 4121 9315 van de verhuurder geboekt zijn uiterlijk 10 dagen na de huur datum.

Artikel 7 Deze huurovereenkomst is afgesloten voor voor de periode vermeld op de huurovereenkomst.

Artikel 8 Verkeerde behandeling zal aan de verhuurder een recht op schadevergoeding doen ontstaan en het bedrag voor herstelling zal in rekening gebracht worden;

Artikel 9 Het zal de verhuurder te allen tijde toegelaten zijn toegang te hebben tot de plaatsen waar de verhuurde goederen zich bevinden en ze aan een onderzoek te onderwerpen;

Artikel 10 Deze huurovereenkomst heeft betrekking op de goederen die vermeld staan op de huurovereenkomst.

Artikel 11 De verhuurder heeft het recht om een waarborg te vragen op de verhuurde goederen. Deze waarborg zal terugbetaald worden bij beëindiging van de overeenkomst in de mate waarin hij zich van zijn verplichtingen ten opzichte van de verhuurder zal gekweten hebben. Deze waarborgsom brengt ten bate van de huurder geen interest op.

Artikel 12 De verhuurder is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke stroompannes en andere problemen die zich voordoen die niet inherent aan de installatie te wijten zijn. De plaats waar het evenement wordt georganiseerd zal zelf dienen in te staan voor de nodige en geschikte elektriciteitsvoorzieningen en andere nutsvoorzieningen.

Artikel 13 Bij de bevestiging van een bestelbon/offerte, dient deze door de huurder gehandtekend te worden. Zonder een getekende bestelbon/offerte word er geen materiaal meegegeven met de klant.

Artikel 14 Indien de klant een bestelling met getekende bestelbon/offerte zonder geldige reden annuleert word er een annulatiekost van 25% van het offerte bedrag aangerekend.

Artikel 15 Bij verhuurcontracten vanaf 1000 euro, exclusief BTW vragen wij een voorschot van 30%. Te betalen 10 dagen voor het evenement.

Artikel 16 Materialen (zoals tapijt, tape, scheurdoek, …) die na afloop van de huur afgevoerd dienen te worden als restafval worden niet terug meegenomen door onze diensten, tenzij expliciet overeengekomen en mits een meerkost.

Download onze verhuurvoorwaarden

i

Vraag vandaag nog uw offerte aan

Verhuur van licht en geluidsinstallaties voor kleine en grote evenementen!

Ons adres

EQS Pro-Rent BVBA
Veilingstraat 47
2320 Hoogstraten
België
BTW BE0724.735.203

Bezoeken enkel mogelijk na afspraak.

Legal

Algemene voorwaarden
Privacy policy

Website werd ontwikkeld met de steun van